ייפוי כח מתמשך

כל אדם עלול למצוא עצמו חלילה במצב בו יאבד את צלילותו, ואז לא יהיה עוד מסוגל לקבל החלטות בהתאם לרצונו. מצב זה יכול להתרחש אם כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה או מוגבלויות שונות העלולות לפגוע בכושר השיפוט. 
בחודש אפריל 2016 נכנס לתוקפו תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית. במסגרת תיקון זה נקבע הסדר משפטי באמצעות 'ייפוי כח מתמשך', אשר נועד לאפשר לאדם לתכנן עתידו בעודו בחייו ובעודו צלול, וכל זאת באמצעות מינוי מיופה כוח אשר ייכנס בנעליו במצב בו לא יוכל עוד לקבל החלטות אם בשל מצב נפשי או בשל מצב שכלי. 


מי יכול למנות מיופה כח?
כל אדם בגיר (מעל גיל 18), אשר מבין את מטרות והשלכות ייפוי הכח רשאי לקבוע מי הוא האדם שיקבל החלטות בעבורו ככל ולא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעניינו. אדם זה ייקרא "ממנה" ובשעת החתימה על ייפוי הכח עליו להיות מסוגל לבטא את רצונו בצורה ברורה באופן שלא ישאיר מקום לפרשנויות.


לממנה ניתנת האפשרות לבטל את ייפוי הכח בכל עת שייבחר, כמו כן, ניתנת לו האפשרות להחליט באילו עניינים מבקש לתת ייפוי כח ויכול להחליט לתת ייפוי כח מתמשך לכלל ענייניו או לעניינים רכושיים בלבד, רפואיים וכדומה. 
ניתן למנות מספר מיופי כח, אשר יפעלו במשותף, או שכל אחד מהם יהיה מיופה כח לתחום אחר, למשל אחד לרפואי והשני לענייני רכוש. ניתן ורצוי למנות מיופה כח חליפי במקרה שמיופה הכח לא יוכל למלא את תפקידו.


מי הוא מיופה הכח?
בין הממנה למיופה הכח קיימים לרוב יחסי אמון שמקורם בקרבה (הורים, ילדים, בני זוג) או מכח מקצועיותו של מיופה הכח (עו"ד, רו"ח).
ישנם אנשים אשר אינם יכולים להתמנות כמיופה כח: 
אדם שמונה לו אפוטרופוס או שכבר קיים לגביו ייפוי כח מתמשך; עו"ד שהחתים על ייפוי הכח המתמשך או בעל מקצוע שהחתים על ייפוי כח רפואי; אדם שהוכרז פושט רגל ע"י בימ"ש ולא ניתן לו הפטר או שהינו לקוח מוגבל חמור ע"י בנק ישראל;מטפל רפואי בתשלום (למעט קרוב משפחה) או אדם המספק לממנה מקום מגורים בתשלום (למעט קרוב משפחה); אדם שכבר מונה כמיופה כח לשלושה אנשים (שאינם בני משפחה);
על מיופה הכח כמובן להסכים לייפוי הכח ועליו לחתום ולאשר בפני העורך דין העורך את ייפוי הכח המתמשך כי הבין את משמעות ייפוי הכח ואת ההנחיות המפורטות בו והוא מסכים לבצען עם כניסתו לתוקף של ייפוי הכח המתמשך.

 

באילו עניינים ניתן למנות ייפוי כח?
רצוי כי במסגרת ייפוי הכח יינתנו הוראות מקדימות מפורטות ככל שניתן בכל התחומים המהותיים בהתאם לרצונו של הממנה, אולם ניתן גם לקבוע הסדר גורף בו שיקול הדעת נתון במלואו למיופה הכח.
עניינים אישיים: עניינים המתייחסים לרווחה אישית של הממנה, מקום מגורים, עניינים חברתיים, תרבות וכדומה. בעניין זה נכללים גם עניינים רפואיים, אולם ניתן לערוך 'ייפוי כח מתמשך רפואי' לעניין רפואי בלבד.
עניינים רכושיים: כל הקשור בנכסים וכספים של הממנה.


מתי ייכנס לתוקף ?
מועד כניסתו לתוקף של ייפוי הכח המתמשך הינו לרוב במועד בו הממנה לא יוכל עוד להבין בדבר או לקבל החלטות בעצמו. חשוב לציין כי אין בכניסה לתוקף של ייפוי הכח כשלעצמה כדי לשלול את כשרותו המשפטית של האדם. 
מיופה הכח, שהוא לרוב אדם המקורב לממנה כאמור, אמור לזהות טוב יותר מכל אדם אחר מתי מתחיל הממנה לאבד את כושרו לקבל החלטות.
מי רשאי לערוך ולחתום על ייפוי הכח ? 
רק עורך דין שעבר הכשרה מקצועית מטעם האפוטרופוס הכללי רשאי לחתום ולערוך ייפוי כח מתמשך. כאשר מדובר בייפוי כח מתמשך רפואי בלבד, יכול הממנה לחתום גם בפני איש מקצוע, קרי רופא, אח מוסמך, עובד סוציאלי.


רשימת עורכי הדין הרשאיים לחתום על ייפוי הכח המתמשך מפורסמת ע"י משרד המשפטים והרשימה מתעדכנת מעת לעת.
את הייפוי כח המתמשך יש להפקיד בהפקדה מקוונת בלבד במרשם האפוטרופוס הכללי.


על מנת לאפשר יישום ייפוי הכוח ברגע האמת, יש להודיע לכל הגורמים הרלבנטיים אודות קיומו של ייפוי הכח (למשל קרובי המשפחה של הממנה) עם קבלת אישור ההפקדה מהאפוטרופוס הכללי.


מה עלות ההפקדה ? 
הפקדת ייפוי הכח המתמשך אינה כרוכה בתשלום, למעט שכר הטרחה של עוה"ד אשר ייקבע בהתאם לנסיבותיו האישיות של הממנה.


לסיכום: 
על מנת להבטיח את עתידך ולוודא כי ההחלטות בעניינך מתקבלות בהתאם לרצונך ולבקשתך, חשוב מאוד לערוך עוד היום ייפוי כח מת. בשעת עריכת ייפוי הכח חשוב לפרט בפני עורך הדין את רצונותיך, העדפותיך וכדאי לקיים את הפגישה הראשונה באופן פרטי (ללא נוכחות המיופה כח) על מנת לאפשר לך לבטא את רצונותיך באופן חופשי. 
עו"ד מירב אשל, בעלת תואר שני בגרונטולוגיה (לימודי זקנה) הוסמכה ע"י האפוטרופוס הכללי  לערוך ולחתום על ייפוי כח מתמשך והינך מוזמן לפנות למשרדנו לצורך ייעוץ ועריכת ייפוי כח.
המידע המובא להלן, אינו תחליף לייעוץ משפטי ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עורך דין הבקי והמוסמך בתחום עריכת ייפוי כח.

072-250-4898​

meraveshel.law@gmail.com

מירב אשל משרד עו"ד

דיני נזיקין | רשלנות רפואית | תאונות דרכים

מירב אשל משרד עו"ד

דיני נזיקין | רשלנות רפואית | תאונות דרכים​

מירב אשל משרד עו"ד

דיני נזיקין | רשלנות רפואית | תאונות דרכים​